Phổ Biến 6/2024 # Hướng Dẫn Làm Nhà Diêm Bằng Hình # Top 7 Yêu Thích

Embed Size (px)

DESCRIPTION

huong dan lam nha diem phien ban 1

HNG DN LM NH DIM BNG HNHCHUN B: 10 HP DIM (3-5K) TH ATM MT MT PHNG (BN , NN NH) TIN HNH: SP HAI QUE DIM SONG SONG VI NHAU TRN CNG MT MT PHNG,CCH NHAU GN BNG MT QUE DIM

SP U 8 QUE DIM LN HAI QUE NY( KHONG CCH GIA CHNG L KHONG BNG CHIU RNG CA MT QUE DIM

TIP TC T 8 QUE DIM NM DC LN 8 QUE NM NGANG (LC NY)

TIEP THEO DAT HAI QUE DIEM NAM DOC NAM TREN 8 QUE DIEM NAM NGANG KIA.

TIEp TUC DAT HAI QUE NAM NGANG LEN TREN HAI QUE DOC VUA DAT

CU TIEP TUK NHU THE CHO DEN KHI TA TAO DUOC MOT CAI HOP CO CHIEU CAO LA 8 QUE DIEM

GIO THI TA RAI MOT HANG NGANG CO 8 QUE DIEM LEN TREN :

NHU VAY TA DA LAM DUOC MOT CAI HOP HINH VUONG MOI CANH CO 8 QUE KO TINH HAI QUE DIEM DUOI CUNG

NHIN BEN PHAI

NHIN PHIA TREN

TIP TUC… TA DAT 6 QUE DIEM LEN TREN 8 QUE NAY chúng tôi NEN NHO chúng tôi DAT 8 QUE DIEM THI NEN DAT DAO DAU DO CUA 8 QUE NAY VE NGUOC SO VOI 8 QUE DIEM DUOI CUNG CHO NO DEP. VA CUNG LAM NHU THE VOI 6 QUE KIA.

H TA DAT MOT NGON TAY DE NHE LEN PHIA TREN 6 QUE KIA.(CUNG CO THE DAT MOT QUE DIEM(NHU HINH)

SAU DO TA TIEN HANH XO CAC QUE DIEM XUONG CAC KHE HO LUK NYA TA DA chúng tôi LA PHAI THANG

SAP TUAN TU CHO HET HANG DOC(NHU HINH DUOI)

TIP TUC CHO CAC CANH CON LAI

H TA TIEN HANH F 4 PHIA LAI CH NO chúng tôi DUNG HAI CAI THE chúng tôi NHANG THUI NHA

KHI DA TAM TAM chúng tôi TAY AN chúng tôi THAY ON LA chúng tôi DU NGUYEN chúng tôi TAY CON LAI F 4 chúng tôi CAN DOI VA KO LUNG LAY

CAM THAY CAN DOI chúng tôi KHA CHAK chúng tôi TIEN HANH LAT NGUOC NO chúng tôi Y LA LEN NH E NHANG.

DAT 4 NGON TAY NHU HINH VE VA AN MANH XUONG… CHO DAU TRANG NHO chúng tôi DICH CUA CHUNG TA LA DE CHO CAC QUE DIEM XUONG SAT VOI CAI DAU DO O PHIA DUOI

CHINH LAI CHO THAT chúng tôi LA H TA CO THE YEN TAM BUOC QUAN TRONG NHAT CUA CHUNG TA DA chúng tôi THE CAM LEN NGAM NGIA DUOC ROI…^^ NHA TAY CHUT NHA….CHONG CHI DINH KO DUOC BOP MANH

NHU THE NAY LA ON….^^ H THI DON GIAN chúng tôi DE NGUYEN CAI DAU TRANG O PHIA chúng tôi CHU Y SE THAY RANG NO HOP LAI THANH MOT HINH VUONG.. 7×7… H TA XEP TIEP MOT HINH VUONG MAU DO BAO QUANH CAI HINH VUONG MAU TRANG

NAY.

XEP LAN LUOT BON PHIA…

KET QUA SE NHU THE NAY DAY

H BAN BOP MANH BON PHIA CHO NO THAT chúng tôi TIEP SAU DAU CHUNG TA CON GIA CO THEM MOT LOP NUA DE DAM BAO DIEM SE KO BI ROI RA.. XEP DOC chúng tôi TIEP THEO TA XEP chúng tôi DAT chúng tôi CHO NO chúng tôi MOT CHU Y NHO chúng tôi SE THAY MOT DAI MAU DO MA MOT DAI MAU TRANG KHI NHIN HINH PHIA chúng tôi BIET VI SAO LAI LAM VAY KO?? DON GIAN chúng tôi THE VUA CHAK CHAN LAI VUA DEP…^^ SAU KHI XEP DUOC NGOI NHA NAY CAC BAN CO QUYEN CHE BIEN DE KO CAI NAO GIONG CAI NAO.NHUNG TRUOC HET chúng tôi BAN NEN XEP NHU MAU NAY DA..

NEN DAT NGHIEM NHU THE NAY( PHIA TREN NHA)

BAN SAP DUOC CA 4 PHIA ROI chúng tôi ROI…H CHANG CO J KHIEN BAN CAN THAN chúng tôi CAI HOP LEN BOP THAT MANH BON PHIA CHO chúng tôi SAO CHO NO ON DINH HINH DANG VE THAT SU CHAK chúng tôi HUNG VAI CAI THU XEM …NHUNG DUNG DE ROI NHA. NO MAT CAI DAU DO CUA chúng tôi DEP…HIHI^^

H TA TIEN HANH LAM MAI CUA NHA chúng tôi DUNG NGON TAY DAY CAC QUE DIEM MAU DO O PHIA NGOAI LEN SAT MEP NHU HINH PHIA TREN XEM NAO. NO SE CO HINH DANG NHU HINH PHIA DUOI..

TA XEP TIEP NHU HINH PHIA DUOI..( DE LAM GIA DO CHO CAI MAI Y MA.^^)

NEN NHO NHU THE NAY…. SE XEP 3 LOP 8 QUE 2 LOP 6 2 LOP 4 2 LOP 2 1 LOP 1 THE LA XONG CAI MAI chúng tôi TU TU DAY DIEM LEN chúng tôi MOT QUE DIEM NHO DAY TU TU chúng tôi THEM MOT LOP LAI DAY LEN MOT TI SAO CHO CAC QUE DIEM DU LOT QUA KHE HO LA DUOC…( DE DAM BAO CHAK CHAN)

CUOI CUNG TA SE CO DUOC MOT CAI HINH CHU V NGUOC….. ^ …

DAY LA HINH CHUP KHI DA GAN LUN MAI NHA

NHIN CAI ANH NAY CAC BAN CO BIET CACH GAN MAI KO?????? DON GIAN THOI DUNG KO……

CAI FILE WORD HUONG DAN DAU TIEN DO MINH THUC HIEN CHAK CHAN SE KO HUONG DAN KI CANG chúng tôi HON HET CAC HINH ANH NAY DO DUNG DT CHUP NEN CUNG KO RO NET…NHUNG MONG RANG CAC BAN CO THE XEM DO DE THAM KHAO THEM TRONG QUA TRINH LAM NHA chúng tôi J SAI SOT MONG CAC BAN BO QUA…

xem offline http://media4.clip.vn/2546477d/media20/level1/0/0/12/399165.mp4 xem online: http://video.baamboo.com/watch/5/video/554594/phim-video-cliphuong-dan-lam-nha-diem.html CHUC CAC BAN SE TU TAY LAM DUOC CAI NHA DIEM CHO RIENG chúng tôi BAN BE …NGUOI YEU NHAN CAC DIEP QUAN chúng tôi NHA NHO NHUNG TAM HON RONG chúng tôi CUNG KO AI DAM CHE THANH QUA CUA CAC BAN LAM RA DAU……. HON NUA LAM LAN DAU CHAK CHAN SE KO DEP….NHUNG QUA DO CAC BAN SE RUT RA DUOC KINH NGHIEM DE LAM CAC LAN TIEP THEO NHANH HON , DEP HON VA chúng tôi LA CACH TAP LUYEN TINH KIEN NHAN HAY NHAT MA TO BIET DAY……

NGAY 7 THANG 10 NAM 2009 THIEN SON-K14TVT-DTU MUON LIEN LAK TRUC chúng tôi GOI SDT:01689956169.^^ NEU CO ICH THI CAM ON NHA!!!!hihi