Ký tự đặc biệt html đầy đủ nhất

Bạn đang thiết kế web và gặp vấn đề ở việc viết ký tự đặc biệt nhưng lại không nhớ được mã hoặc do lâu quá nên đã quên. Thì ngay bài viết này Blogcachlam.com sẽ giới thiệu anh em ký tự đặc biệt html đầy đủ nhất.

ký tự đặc biệt html

Bảng ký tự đặc biệt trong html

Dưới đây là khá nhiều ký tự đặc biệt html được mình tham khảo xuanthulab.net mà có được, bạn có thể truy cập web xuanthu để xem thêm hoặc xem bảng dưới cũng được:

Hiện thị Mã HTML Dạng số Mã HEX Mã CSS
" " u+0022 \0022
# # # u+0023 \0023
$ $ $ u+0024 \0024
% % % u+0025 \0025
& & & u+0026 \0026
' ' u+0027 \0027
( ( ( u+0028 \0028
) ) ) u+0029 \0029
* * * u+002A \002a
+ + + u+002B \002b
, , , u+002C \002c
− - u+002D \002d
. . . u+002E \002e
/ / / u+002F \002f
: : : u+003A \003a
; ; &#59; u+003B \003b
< &lt; &#60; u+003C \003c
= &equals; &#61; u+003D \003d
> &gt; &#62; u+003E \003e
? &quest; &#63; u+003F \003f
@ &commat; &#64; u+0040 \0040
[ &lsqb; &#91; u+005B \005b
\ &bsol; &#92; u+005C \005c
] &rsqb; &#93; u+005D \005d
^ &Hat; &#94; u+005E \005e
_ &lowbar; &#95; u+005F \005f
` &grave; &#96; u+0060 \0060
{ &lcub; &#123; u+007b \007b
| &verbar; &#124; u+007c \007c
} &rcub; &#125; u+007d \007d
0 &nbsp; &#160; %A0 \00a0
¡ &iexcl; &#161; %A1 \00a1
¢ &cent; &#162; %A2 \00a2
£ &pound; &#163; %A3 \00a3
¤ &curren; &#164; %A4 \00a4
¥ &yen; &#165; %A5 \00a5
&#x20B9; &#x20B9; U+20B9 \20B9
¦ &brvbar; &#166; %A6 \00a6
§ &sect; &#167; %A7 \00a7
¨ &uml; &#168; %A8 \00a8
© &copy; &#169; %A9 \00a9
ª &ordf; &#170; %AA \00aa
« &laquo; &#171; %AB \00ab
¬ &not; &#172; %AC \00ac
0 &shy; &#173; %AD \00ad
® &reg; &#174; %AE \00ae
¯ &macr; &#175; %AF \00af
° &deg; &#176; %B0 \00b0
± &plusmn; &#177; %B1 \00b1
² &sup2; &#178; %B2 \00b2
³ &sup3; &#179; %B3 \00b3
´ &acute; &#180; %B4 \00b4
µ &micro; &#181; %B5 \00b5
&para; &#182; %B6 \00b6
· &middot; &#183; %B7 \00b7
¸ &cedil; &#184; %B8 \00b8
¹ &sup1; &#185; %B9 \00b9
º &ordm; &#186; %BA \00ba
» &raquo; &#187; %BB \00bb
¼ &frac14; &#188; %BC \00bc
½ &frac12; &#189; %BD \00bd
¾ &frac34; &#190; %BE \00be
¿ &iquest; &#191; %BF \00bf
À &Agrave; &#192; %C0 \00c0
Á &Aacute; &#193; %C1 \00c1
 &Acirc; &#194 ; %C2 \00c2
à &Atilde; &#195; %C3 \00c3
Ä &Auml; &#196; %C4 \00c4
Å &Aring; &#197; %C5 \00c5
Æ &AElig; &#198; %C6 \00c6
Ç &Ccedil; &#199; %C7 \00c7
È &Egrave; &#200; %C8 \00c8
É &Eacute; &#201; %C9 \00c9
Ê &Ecirc; &#202; %CA \00ca
Ë &Euml; &#203; %CB \00cb
Ì &Igrave; &#204; %CC \00cc
Í &Iacute; &#205; %CD \00cd
Î &Icirc; &#206; %CE \00ce
Ï &Iuml; &#207; %CF \00cf
Ð &ETH; &#208; %D0 \00d0
Ñ &Ntilde; &#209; %D1 \00d1
Ò &Ograve; &#210; %D2 \00d2
Ó &Oacute; &#211; %D3 \00d3
Ô &Ocirc; &#212; %D4 \00d4
Õ &Otilde; &#213; %D5 \00d5
Ö &Ouml; &#214; %D6 \00d6
× &times; &#215; %D7 \00d7
Ø &Oslash; &#216; %D8 \00d8
Ù &Ugrave; &#217; %D9 \00d9
Ú &Uacute; &#218; %DA \00da
Û &Ucirc; &#219; %DB \00db
Ü &Uuml; &#220; %DC \00dc
Ý &Yacute; &#221; %DD \00dd
Þ &THORN; &#222; %DE \00de
ß &szlig; &#223; %DF \00df
à &agrave; &#224; %E0 \00e0
á &aacute; &#225; %E1 \00e1
â &acirc; &#226; %E2 \00e2
ã &atilde; &#227; %E3 \00e3
ä &auml; &#228; %E4 \00e4
å &aring; &#229; %E5 \00e5
æ &aelig; &#230; %E6 \00e6
ç &ccedil; &#231; %E7 \00e7
è &egrave; &#232; %E8 \00e8
é &eacute; &#233; %E9 \00e9
ê &ecirc; &#234; %EA \00ea
ë &euml; &#235; %EB \00eb
ì &igrave; &#236; %EC \00ec
í &iacute; &#237; %ED \00ed
î &icirc; &#238; %EE \00ee
ï &iuml; &#239; %EF \00ef
ð &eth; &#240; %F0 \00f0
ñ &ntilde; &#241; %F1 \00f1
ò &ograve; &#242; %F2 \00f2
ó &oacute; &#243; %F3 \00f3
ô &ocirc; &#244; %F4 \00f4
õ &otilde; &#245; %F5 \00f5
ö &ouml; &#246; %F6 \00f6
÷ &divide; &#247; %F7 \00f7
ø &oslash; &#248; %F8 \00f8
ù &ugrave; &#249; %F9 \00f9
ú &uacute; &#250; %FA \00fa
û &ucirc; &#251; %FB \00fb
ü &uuml; &#252; %FC \00fc
ý &yacute; &#253; %FD \00fd
þ &thorn; &#254; %FE \00fe
ÿ &yuml; &#255; %FF \00ff
Π&OElig; &#338; u+0152 \0152
œ &oelig; &#339; u+0153 \0153
Š &Scaron; &#352; u+0160 \0160
š &scaron; &#353; u+0161 \0161
Ÿ &Yuml; &#376; u+0178 \0178
ƒ &fnof; &#402; u+0192 \0192
Α &Alpha; &#913; u+0391 \0391
Β &Beta; &#914; u+0392 \0392
Γ &Gamma; &#915; u+0393 \0393
Δ &Delta; &#916; u+0394 \0394
Ε &Epsilon; &#917; u+0395 \0395
Ζ &Zeta; &#918; u+0396 \0396
Η &Eta; &#919; u+0397 \0397
Θ &Theta; &#920; u+0398 \0398
Ι &Iota; &#921; u+0399 \0399
Κ &Kappa; &#922; u+039A \039a
Λ &Lambda; &#923; u+039B \039b
Μ &Mu; &#924; u+039C \039c
Ν &Nu; &#925; u+039D \039d
Ξ &Xi; &#926; u+039E \039e
Ο &Omicron; &#927; u+039F \039f
Π &Pi; &#928; u+03A0 \03a0
Ρ &Rho; &#929; u+03A1 \03a1
Σ &Sigma; &#931; u+03A3 \03a3
Τ &Tau; &#932; u+03A4 \03a4
Υ &Upsilon; &#933; u+03A5 \03a5
Φ &Phi; &#934; u+03A6 \03a6
Χ &Chi; &#935; u+03A7 \03a7
Ψ &Psi; &#936; u+03A8 \03a8
Ω &Omega; &#937; u+03A9 \03a9
α &alpha; &#945; u+03B1 \03b1
β &beta; &#946; u+03B2 \03b2
γ &gamma; &#947; u+03B3 \03b3
δ &delta; &#948; u+03B4 \03b4
ε &epsilon; &#949; u+03B5 \03b5
ζ &zeta; &#950; u+03B6 \03b6
η &eta; &#951; u+03B7 \03b7
θ &theta; &#952; u+03B8 \03b8
ι &iota; &#953; u+03B9 \03b9
κ &kappa; &#954; u+03BA \03ba
λ &lambda; &#955; u+03BB \03bb
μ &mu; &#956; u+03BC \03bc
ν &nu; &#957; u+03BD \03bd
ξ &xi; &#958; u+03BE \03be
ο &omicron; &#959; u+03BF \03bf
π &pi; &#960; u+03C0 \03c0
ρ &rho; &#961; u+03C1 \03c1
ς &sigmaf; &#962; u+03C2 \03C2
σ &sigma; &#963; u+03C3 \03C3
τ &tau; &#964; u+03C4 \03C4
υ &upsilon; &#965; u+03C5 \03C5
φ &phi; &#966; u+03C6 \03C6
χ &chi; &#967; u+03C7 \03C7
ψ &psi; &#968; u+03C8 \03C8
ω &omega; &#969; u+03C9 \03C9
ϑ &thetasym; &#977; u+03D1 \03D1
ϒ &upsih; &#978; u+03D2 \03D2
ϖ &piv; &#982; u+03D6 \03D6
&ndash; &#8211; u+2013 \2013
&mdash; &#8212; u+2014 \2014
&lsquo; &#8216; u+2018 \2018
&rsquo; &#8217; u+2019 \2019
&sbquo; &#8218; u+201A \201A
&ldquo; &#8220; u+201C \201C
&rdquo; &#8221; u+201D \201D
&bdquo; &#8222; u+201E \201E
&dagger; &#8224; u+2020 \2020
&Dagger; &#8225; u+2021 \2021
&permil; &#8240; u+2030 \2030
&lsaquo; &#8249; u+2039 \2039
&rsaquo; &#8250; u+203A \203A
&bull; &#8226; u+2022 \2022
&hellip; &#8230; u+2026 \2026
&prime; &#8242; u+2032 \2032
&Prime; &#8243; u+2033 \2033
&oline; &#8254; u+203E \203E
&frasl; &#8260; u+2044 \2044
&larr; &#8592; u+2190 \2190
&uarr; &#8593; u+2191 \2191
&rarr; &#8594; u+2192 \2192
&darr; &#8595; u+2193 \2193
&harr; &#8596; u+2194 \2194
&crarr; &#8629; u+21B5 \21B5
&lArr; &#8656; u+21D0 \21D0
&uArr; &#8657; u+21D1 \21D1
&rArr; &#8658; u+21D2 \21D2
&dArr; &#8659; u+21D3 \21D3
&hArr; &#8660; u+21D4 \21D4
&forall; &#8704; u+2200 \2200
&part; &#8706; u+2202 \2202
&exist; &#8707; u+2203 \2203
&empty; &#8709; u+2205 \2205
&nabla; &#8711; u+2207 \2207
&isin; &#8712; u+2208 \2208
&notin; &#8713; u+2209 \2209
&ni; &#8715; u+220B \220B
&prod; &#8719; u+220F \220F
&sum; &#8721; u+2211 \2211
&minus; &#8722; u+2212 \2212
&lowast; &#8727; u+2217 \2217
&radic; &#8730; u+221A \221A
&prop; &#8733; u+221D \221D
&infin; &#8734; u+221E \221E
&ang; &#8736; u+2220 \2220
&and; &#8869; u+2227 \2227
&or; &#8870; u+2228 \2228
&cap; &#8745; u+2229 \2229
&cup; &#8746; u+222A \222A
&int; &#8747; u+222B \222B
&there4; &#8756; u+2234 \2234
&sim; &#8764; u+223C \223C
&cong; &#8773; u+2245 \2245
&asymp; &#8776; u+2248 ISOamsr \2248
&ne; &#8800; u+2260 \2260
&equiv; &#8801; u+2261 \2261
&le; &#8804; u+2264 \2264
&ge; &#8805; u+2265 \2265
&sub; &#8834; u+2282 \2282
&sup; &#8835; u+2283 \2283
&nsub; &#8836; u+2284 ISOamsn \2284
&sube; &#8838; u+2286 \2286
&supe; &#8839; u+2287 \2287
&oplus; &#8853; u+2295 \2295
&otimes; &#8855; u+2297 \2297
&perp; &#8869; u+22A5 \22A5
&sdot; &#8901; u+22C5 \22C5
&lceil; &#8968; u+2308 \2308
&rceil; &#8969; u+2309 \2309
&lfloor; &#8970; u+230A \230A
&rfloor; &#8971; u+230B \230B
&lang; &#9001; u+2329 \2329
&rang; &#9002; u+232A \232A
&loz; &#9674; u+25CA \25CA
&spades; &#9824; u+2660 \2660
&clubs; &#9827; u+2663 \2663
&hearts; &#9829; u+2665 \2665
&diams; &#9830; u+2666 \2666

Hy vọng với rất nhiều ký tự đặc biệt html mà Blogcachlam.com chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các anh em lập trình dễ dàng và thuận lợi trong việc thiết kế website của mình.

Từ tìm kiếm:

  • ký tự đặc biệt html
  • ký tự đặc biệt trong html
  • &amp là gì
  • dấu cách trong html


Có thể bạn quan tâm