Ký tự đặc biệt html đầy đủ nhất

Bạn đang thiết kế web và gặp vấn đề ở việc viết ký tự đặc biệt nhưng lại không nhớ được mã hoặc do lâu quá nên đã quên. Thì ngay bài viết này Blogcachlam.com sẽ giới thiệu anh em ký tự đặc biệt html đầy đủ nhất.

ký tự đặc biệt html

Bảng ký tự đặc biệt trong html

Dưới đây là khá nhiều ký tự đặc biệt html được mình tham khảo xuanthulab.net mà có được, bạn có thể truy cập web xuanthu để xem thêm hoặc xem bảng dưới cũng được:

Hiện thịMã HTMLDạng sốMã HEXMã CSS
""u+0022\0022
###u+0023\0023
$$$u+0024\0024
%%%u+0025\0025
&&&u+0026\0026
''u+0027\0027
(((u+0028\0028
)))u+0029\0029
***u+002A\002a
+++u+002B\002b
,,,u+002C\002c
−-u+002D\002d
...u+002E\002e
///u+002F\002f
:::u+003A\003a
;;&#59;u+003B\003b
<&lt;&#60;u+003C\003c
=&equals;&#61;u+003D\003d
>&gt;&#62;u+003E\003e
?&quest;&#63;u+003F\003f
@&commat;&#64;u+0040\0040
[&lsqb;&#91;u+005B\005b
\&bsol;&#92;u+005C\005c
]&rsqb;&#93;u+005D\005d
^&Hat;&#94;u+005E\005e
_&lowbar;&#95;u+005F\005f
`&grave;&#96;u+0060\0060
{&lcub;&#123;u+007b\007b
|&verbar;&#124;u+007c\007c
}&rcub;&#125;u+007d\007d
0&nbsp;&#160;%A0\00a0
¡&iexcl;&#161;%A1\00a1
¢&cent;&#162;%A2\00a2
£&pound;&#163;%A3\00a3
¤&curren;&#164;%A4\00a4
¥&yen;&#165;%A5\00a5
&#x20B9;&#x20B9;U+20B9\20B9
¦&brvbar;&#166;%A6\00a6
§&sect;&#167;%A7\00a7
¨&uml;&#168;%A8\00a8
©&copy;&#169;%A9\00a9
ª&ordf;&#170;%AA\00aa
«&laquo;&#171;%AB\00ab
¬&not;&#172;%AC\00ac
0&shy;&#173;%AD\00ad
®&reg;&#174;%AE\00ae
¯&macr;&#175;%AF\00af
°&deg;&#176;%B0\00b0
±&plusmn;&#177;%B1\00b1
²&sup2;&#178;%B2\00b2
³&sup3;&#179;%B3\00b3
´&acute;&#180;%B4\00b4
µ&micro;&#181;%B5\00b5
&para;&#182;%B6\00b6
·&middot;&#183;%B7\00b7
¸&cedil;&#184;%B8\00b8
¹&sup1;&#185;%B9\00b9
º&ordm;&#186;%BA\00ba
»&raquo;&#187;%BB\00bb
¼&frac14;&#188;%BC\00bc
½&frac12;&#189;%BD\00bd
¾&frac34;&#190;%BE\00be
¿&iquest;&#191;%BF\00bf
À&Agrave;&#192;%C0\00c0
Á&Aacute;&#193;%C1\00c1
Â&Acirc;&#194 ;%C2\00c2
Ã&Atilde;&#195;%C3\00c3
Ä&Auml;&#196;%C4\00c4
Å&Aring;&#197;%C5\00c5
Æ&AElig;&#198;%C6\00c6
Ç&Ccedil;&#199;%C7\00c7
È&Egrave;&#200;%C8\00c8
É&Eacute;&#201;%C9\00c9
Ê&Ecirc;&#202;%CA\00ca
Ë&Euml;&#203;%CB\00cb
Ì&Igrave;&#204;%CC\00cc
Í&Iacute;&#205;%CD\00cd
Î&Icirc;&#206;%CE\00ce
Ï&Iuml;&#207;%CF\00cf
Ð&ETH;&#208;%D0\00d0
Ñ&Ntilde;&#209;%D1\00d1
Ò&Ograve;&#210;%D2\00d2
Ó&Oacute;&#211;%D3\00d3
Ô&Ocirc;&#212;%D4\00d4
Õ&Otilde;&#213;%D5\00d5
Ö&Ouml;&#214;%D6\00d6
×&times;&#215;%D7\00d7
Ø&Oslash;&#216;%D8\00d8
Ù&Ugrave;&#217;%D9\00d9
Ú&Uacute;&#218;%DA\00da
Û&Ucirc;&#219;%DB\00db
Ü&Uuml;&#220;%DC\00dc
Ý&Yacute;&#221;%DD\00dd
Þ&THORN;&#222;%DE\00de
ß&szlig;&#223;%DF\00df
à&agrave;&#224;%E0\00e0
á&aacute;&#225;%E1\00e1
â&acirc;&#226;%E2\00e2
ã&atilde;&#227;%E3\00e3
ä&auml;&#228;%E4\00e4
å&aring;&#229;%E5\00e5
æ&aelig;&#230;%E6\00e6
ç&ccedil;&#231;%E7\00e7
è&egrave;&#232;%E8\00e8
é&eacute;&#233;%E9\00e9
ê&ecirc;&#234;%EA\00ea
ë&euml;&#235;%EB\00eb
ì&igrave;&#236;%EC\00ec
í&iacute;&#237;%ED\00ed
î&icirc;&#238;%EE\00ee
ï&iuml;&#239;%EF\00ef
ð&eth;&#240;%F0\00f0
ñ&ntilde;&#241;%F1\00f1
ò&ograve;&#242;%F2\00f2
ó&oacute;&#243;%F3\00f3
ô&ocirc;&#244;%F4\00f4
õ&otilde;&#245;%F5\00f5
ö&ouml;&#246;%F6\00f6
÷&divide;&#247;%F7\00f7
ø&oslash;&#248;%F8\00f8
ù&ugrave;&#249;%F9\00f9
ú&uacute;&#250;%FA\00fa
û&ucirc;&#251;%FB\00fb
ü&uuml;&#252;%FC\00fc
ý&yacute;&#253;%FD\00fd
þ&thorn;&#254;%FE\00fe
ÿ&yuml;&#255;%FF\00ff
Œ&OElig;&#338;u+0152\0152
œ&oelig;&#339;u+0153\0153
Š&Scaron;&#352;u+0160\0160
š&scaron;&#353;u+0161\0161
Ÿ&Yuml;&#376;u+0178\0178
ƒ&fnof;&#402;u+0192\0192
Α&Alpha;&#913;u+0391\0391
Β&Beta;&#914;u+0392\0392
Γ&Gamma;&#915;u+0393\0393
Δ&Delta;&#916;u+0394\0394
Ε&Epsilon;&#917;u+0395\0395
Ζ&Zeta;&#918;u+0396\0396
Η&Eta;&#919;u+0397\0397
Θ&Theta;&#920;u+0398\0398
Ι&Iota;&#921;u+0399\0399
Κ&Kappa;&#922;u+039A\039a
Λ&Lambda;&#923;u+039B\039b
Μ&Mu;&#924;u+039C\039c
Ν&Nu;&#925;u+039D\039d
Ξ&Xi;&#926;u+039E\039e
Ο&Omicron;&#927;u+039F\039f
Π&Pi;&#928;u+03A0\03a0
Ρ&Rho;&#929;u+03A1\03a1
Σ&Sigma;&#931;u+03A3\03a3
Τ&Tau;&#932;u+03A4\03a4
Υ&Upsilon;&#933;u+03A5\03a5
Φ&Phi;&#934;u+03A6\03a6
Χ&Chi;&#935;u+03A7\03a7
Ψ&Psi;&#936;u+03A8\03a8
Ω&Omega;&#937;u+03A9\03a9
α&alpha;&#945;u+03B1\03b1
β&beta;&#946;u+03B2\03b2
γ&gamma;&#947;u+03B3\03b3
δ&delta;&#948;u+03B4\03b4
ε&epsilon;&#949;u+03B5\03b5
ζ&zeta;&#950;u+03B6\03b6
η&eta;&#951;u+03B7\03b7
θ&theta;&#952;u+03B8\03b8
ι&iota;&#953;u+03B9\03b9
κ&kappa;&#954;u+03BA\03ba
λ&lambda;&#955;u+03BB\03bb
μ&mu;&#956;u+03BC\03bc
ν&nu;&#957;u+03BD\03bd
ξ&xi;&#958;u+03BE\03be
ο&omicron;&#959;u+03BF\03bf
π&pi;&#960;u+03C0\03c0
ρ&rho;&#961;u+03C1\03c1
ς&sigmaf;&#962;u+03C2\03C2
σ&sigma;&#963;u+03C3\03C3
τ&tau;&#964;u+03C4\03C4
υ&upsilon;&#965;u+03C5\03C5
φ&phi;&#966;u+03C6\03C6
χ&chi;&#967;u+03C7\03C7
ψ&psi;&#968;u+03C8\03C8
ω&omega;&#969;u+03C9\03C9
ϑ&thetasym;&#977;u+03D1\03D1
ϒ&upsih;&#978;u+03D2\03D2
ϖ&piv;&#982;u+03D6\03D6
&ndash;&#8211;u+2013\2013
&mdash;&#8212;u+2014\2014
&lsquo;&#8216;u+2018\2018
&rsquo;&#8217;u+2019\2019
&sbquo;&#8218;u+201A\201A
&ldquo;&#8220;u+201C\201C
&rdquo;&#8221;u+201D\201D
&bdquo;&#8222;u+201E\201E
&dagger;&#8224;u+2020\2020
&Dagger;&#8225;u+2021\2021
&permil;&#8240;u+2030\2030
&lsaquo;&#8249;u+2039\2039
&rsaquo;&#8250;u+203A\203A
&bull;&#8226;u+2022\2022
&hellip;&#8230;u+2026\2026
&prime;&#8242;u+2032\2032
&Prime;&#8243;u+2033\2033
&oline;&#8254;u+203E\203E
&frasl;&#8260;u+2044\2044
&larr;&#8592;u+2190\2190
&uarr;&#8593;u+2191\2191
&rarr;&#8594;u+2192\2192
&darr;&#8595;u+2193\2193
&harr;&#8596;u+2194\2194
&crarr;&#8629;u+21B5\21B5
&lArr;&#8656;u+21D0\21D0
&uArr;&#8657;u+21D1\21D1
&rArr;&#8658;u+21D2\21D2
&dArr;&#8659;u+21D3\21D3
&hArr;&#8660;u+21D4\21D4
&forall;&#8704;u+2200\2200
&part;&#8706;u+2202\2202
&exist;&#8707;u+2203\2203
&empty;&#8709;u+2205\2205
&nabla;&#8711;u+2207\2207
&isin;&#8712;u+2208\2208
&notin;&#8713;u+2209\2209
&ni;&#8715;u+220B\220B
&prod;&#8719;u+220F\220F
&sum;&#8721;u+2211\2211
&minus;&#8722;u+2212\2212
&lowast;&#8727;u+2217\2217
&radic;&#8730;u+221A\221A
&prop;&#8733;u+221D\221D
&infin;&#8734;u+221E\221E
&ang;&#8736;u+2220\2220
&and;&#8869;u+2227\2227
&or;&#8870;u+2228\2228
&cap;&#8745;u+2229\2229
&cup;&#8746;u+222A\222A
&int;&#8747;u+222B\222B
&there4;&#8756;u+2234\2234
&sim;&#8764;u+223C\223C
&cong;&#8773;u+2245\2245
&asymp;&#8776;u+2248 ISOamsr\2248
&ne;&#8800;u+2260\2260
&equiv;&#8801;u+2261\2261
&le;&#8804;u+2264\2264
&ge;&#8805;u+2265\2265
&sub;&#8834;u+2282\2282
&sup;&#8835;u+2283\2283
&nsub;&#8836;u+2284 ISOamsn\2284
&sube;&#8838;u+2286\2286
&supe;&#8839;u+2287\2287
&oplus;&#8853;u+2295\2295
&otimes;&#8855;u+2297\2297
&perp;&#8869;u+22A5\22A5
&sdot;&#8901;u+22C5\22C5
&lceil;&#8968;u+2308\2308
&rceil;&#8969;u+2309\2309
&lfloor;&#8970;u+230A\230A
&rfloor;&#8971;u+230B\230B
&lang;&#9001;u+2329\2329
&rang;&#9002;u+232A\232A
&loz;&#9674;u+25CA\25CA
&spades;&#9824;u+2660\2660
&clubs;&#9827;u+2663\2663
&hearts;&#9829;u+2665\2665
&diams;&#9830;u+2666\2666

Hy vọng với rất nhiều ký tự đặc biệt html mà Blogcachlam.com chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các anh em lập trình dễ dàng và thuận lợi trong việc thiết kế website của mình.

Từ tìm kiếm:

  • ký tự đặc biệt html
  • ký tự đặc biệt trong html
  • &amp là gì
  • dấu cách trong html


Tham khảo thêm: