Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng đầy đủ – Mẫu 3 – KNĐ

Mẫu giấy giới thiệu vào Đảng được dành cho những thành viên được giới thiệu để vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, những người này sau một thời được giáo dục cũng như giúp đỡ, qua đó nêu lên được những ưu điểm, khuyết điểm về lối sống, về đạo đức, năng lực của người đó.

Giấy giới thiệu người vào Đảng sẽ do chính người theo dõi quần chúng đề cử lên Chi ủy đề nghị kết nạp Đảng. Say đây là mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng, mọi người cùng blogcachlam.com tham khảo:

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

giấy giới thiệu người vào đảng

Mẫu 3 – KNĐ

Hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng

Phần tiêu đề, bạn viết chứ in hoa, đậm, canh giữa

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 – KNĐ

Điền rõ gàng gửi Chi ủy, Đảng ủy nơi làm việc công tác của người được giới thiệu vào

Kính gửi:  Chi ủy:……………………………………………
Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Cần ghi rõ thông tin chi tiết cá nhân của người giới thiệu những cán bộ ưu tú vào Đảng, gồm có tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và nơi công tác hiện tại

Tên tôi là: …………………………………….., sinh ngày…….. tháng……… năm ……………….
Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm………………..
Chức vụ hiện nay trong Đảng:……., chính quyền………….., đoàn thể………………………….
Quê quán:………………………………………………………………………………………………….
Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………..
Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: (khai đầy đủ lý lịch và chi tiết rõ ràng về gia đình nội ngoại, không có ai tham gia hoặc công tác với thực dân, phong kiến, đế quốc.

Phần lý lịch này đã thẩm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi mà đồng chí được giới thiệu công tác)

Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)………(có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng. Có lối sống chan hòa, lành mạnh, luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia những phong trào, hoạt động của công ty, đoàn kết và có ý thức xây dựng tập thể.)

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Hãy nêu rõ ngày tháng năm viết giấy giới thiệu này, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu

………………, ngày….tháng……năm 20………

Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Bài viết có tham khảo vndoc.com, hy vọng sẽ giúp được bạn hoàn thành giấy giới thiệu người vào Đảng một cách chuẩn xác nhất.


Tham khảo thêm: