Đề Xuất 7/2024 # Tạo Form Đăng Ký Trong Php # Top 3 Yêu Thích

Đối với các bạn mới bắt đầu học lập trình PHP các bạn nên gõ theo từng đoạn code để nhớ bài và hiểu vấn đề hơn, đừng copy nguyên đoạn code như vậy sẽ không nắm được lâu kiến thức.Chuẩn bị :

Để bắt đầu thực hành bài này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những điều cần thiết sau : – Đã khởi chạy (start) môi trường để lập trình PHP (coi lại bài Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình PHP) – Chuẩn bị công cụ editor phù hợp để có thể code (các bạn có thể tham khảo bài Giới thiệu về các editor cho nhà phát triển web)

– Trong thư mục gốc của website (ở đây mình dùng wamp nên thư mục gốc sẽ là www, còn đối với các bạn dùng xampp, thì thư mục gốc sẽ là htdocs), các bạn tạo 1 folder đặt tên là my_website để chưa tất cả source code mà mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước làm 1 website hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ lập trình PHP từ đây trở về sau.

Trong thư mục my_website , các bạn tạo cho mình cấu trúc thư mục như sau :

Đầu tiên mình sẽ thiết kế một form đăng ký, đặt tên là chúng tôi (đặt trong thư mục my_website) bao gồm các trường : – trường để người dùng nhập nickname – trường để người dùng nhập mật khẩu – trường để người dùng nhập họ tên – trường để người dùng nhập địa chỉ email

Chạy đoạn code trên (vào browser gõ đường dẫn http:// localhost/my_website/register.php) ta được form đăng ký đơn giản như sau

Tiếp đến, ta sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu và tạo bảng lưu trữ thông tin người dùng, ở đây mình lấy tên cho database là “kungfuphp” và bảng là “users”. Trong bảng uses sẽ bao gồm các cột

id : kiểu int, khóa chính, thuộc tính tự tăng (auto increment)

username : tên đăng nhập, kiểu var char, độ dài là 30 kí tự

password : mật khẩu, kiểu var char, độ dài 30 kí tự

name : tên người dùng, kiểu var char, độ dài 255 kí tự

email : địa chỉ email, kiểu var char, đồ dài 255 kí tự

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `kungfuphp` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;

USE `kungfuphp`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`username` varchar(30) NOT NULL,

`password` varchar(30) NOT NULL,

`name` varchar(255) NOT NULL,

`email` varchar(255) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

3. Bắt đầu code

<?php

$server_username = "root";

$server_password = "";

$server_host = "localhost";

$database = 'kungfuphp';

$conn = mysqli_connect($server_host,$server_username,$server_password,$database) or die("không thể kết nối tới database");

mysqli_query($conn,"SET NAMES 'UTF8'");

Ở đoạn code trên, chúng ta dùng phương thức mysqli_connect của PHP để PHP có thể kết nối tới dữ liệu mysql với 3 tham số:

$server_host :tên host chưa database, ở đây mình dùng là localhost vì chạy ở máy tính cục bộ, còn khi upload website lên các host khác thì chúng ta có thể thay đổi tham số này cho phù hợp.

$server_username : tên đăng nhập vào database, mặc định ở local là root

$server_password ; mật khẩu đăng nhập vào database, mặc định ở local là rỗng

phương thức or die nhằm kiểm tra nếu kết nối thất bại sẽ xuất ra dòng chữ “không thể kết nối tới database”

phương thức mysqli_query($conn,”SET NAMES ‘UTF8′”) bạn có thể thêm vào hoặc không đều được, đây là phương thức tùy chọn, dành cho trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn có các kí tự đặc biệt dạng utf-8 thì khi truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu sẽ không bị lỗi font chữ

Tiếp đến trong file chúng tôi bạn cần phải require file chúng tôi vừa tạo vào bằng cách dùng từ khóa require_once (hoặc include, include_once, require)

require_once("lib/connection.php");

Sau khi đã require_once tập tin chúng tôi vào, chúng ta đến giai đoạn kiểm tra thông tin đăng ký hợp lệ và lưu dữ liệu vào database, ở đây mình sẽ lấy các thông tin ở form đăng ký đã tạo ở trên bằng phương thức POST, các bạn lưu ý là :

Ngoài phương thức POST, chúng ta còn có thể sử dụng phương thức GET và sử dụng từ khóa $_GET để lấy dữ liệu

Sự khác nhau giữa POST và GET thì mình sẽ nói rõ hơn trong các bài sau 🙂

<?php

if (isset($_POST["btn_submit"])) {

$username = $_POST["username"];

$password = $_POST["pass"];

$name = $_POST["name"];

$email = $_POST["email"];

echo "bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin";

}else{

}

}

<?php

if (isset($_POST["btn_submit"])) {

$username = $_POST["username"];

$password = $_POST["pass"];

$name = $_POST["name"];

$email = $_POST["email"];

echo "bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin";

}else{

$sql = "INSERT INTO users(

username,

password,

name,

email

) VALUES (

'$username',

'$password',

'$name',

'$email'

)";

mysqli_query($conn,$sql);

echo "chúc mừng bạn đã đăng ký thành công";

}

}

Toàn bộ code đầy đủ trong file chúng tôi sẽ như sau :

<?php

require_once("lib/connection.php");

if (isset($_POST["btn_submit"])) {

$username = $_POST["username"];

$password = $_POST["pass"];

$name = $_POST["name"];

$email = $_POST["email"];

echo "bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin";

}else{

$sql="select * from users where username='$username'";

$kt=mysqli_query($conn, $sql);

echo "Tài khoản đã tồn tại";

}else{

$sql = "INSERT INTO users(

username,

password,

name,

email

) VALUES (

'$username',

'$password',

'$name',

'$email'

)";

mysqli_query($conn,$sql);

echo "chúc mừng bạn đã đăng ký thành công";

}

} }