Thịnh Hành 4/2024 # Lời Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ # Top 9 Yêu Thích

Đây là mẫu giải trừ oan gia trái chủ, P đánh máy lại để bạn nào muốn áp dụng thì in ra cho tiện. P xin chia sẽ thêm hong phải là mình chỉ tụng một lần là hóa giải được đâu, mỗi người chúng ta ít nhiều đều có nợ ân oán, tùy theo nghiệp của mỗi người mà trả mau hay lẹ, lấy ví dụ ở ngoài đời cho dễ hiểu: mình thiếu người ta 1000 đồng thì trả lẹ lắm, nếu trả góp ngày 10 đồng thì khoảng hơn 3 tháng cũng trả xong, cái này là mượn hong tiền lời nhe, còn 100.000 hay 1.000 000 thì tùy mình trả thôi: trả góp hoặc trả thêm tiền vốn lẫn lãi hoặc trả dồn thì mau hết nợ thôi, còn không chịu trả bây giờ thì mai mốt quay lại trả và tiền lời tăng gấp nhiều lần 🙂

(Quỳ hay ngồi nghiêm trang chắp tay hướng về chư Phật)

1.Khuyên giải cách giải trừ oán thù: Tôi tên: XXX, những oan gia trái chủ trên mình Tôi (tức nghiệp lực của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì Tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, Tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết Pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có ích lợi gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không ích lợi gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành. Vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng hoành siêu Tam giới, siêu thoát Tam giới tức được đắc Đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát Bồ đề tâm, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng Pháp, tất nhiên đắc Đạo tu thành chánh quả

2.Quy Y Tam Bảo cho oan gia trái chủ:

Tôi tên: XXX, những oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực), quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi, nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn Quy Y Phật, không đọa Địa ngục Quy Y Pháp, không đọa Ngạ quỷ Quy Y Tăng, không đọa bàng sanh

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn Quy Y Phật, không đọa Địa ngục Quy Y Pháp, không đọa Ngạ quỷ Quy Y Tăng, không đọa bàng sanh

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn Quy Y Phật, không đọa Địa ngục Quy Y Pháp, không đọa Ngạ quỷ Quy Y Tăng, không đọa bàng sanh

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng Tôi chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật (2000 lần)

3.Tụng Tâm Kinh (1 lần):

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc Pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, Vô khổ, tập, diệt, Đạo, vô trí, diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa, y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần Chú, thị đại minh Chú, thị vô thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa Chú, tức thuyết Chú viết: “Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề tát bà ha” (3 lần)

4.Tụng Chú Vãng Sanh (21 lần)

Ma mô A di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ ca lan đế. A di rị đa tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ Ta bà ha

5.Lời kết thúc: Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy Tôi vừa quy Y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần. Những Pháp ngữ này đều tặng cho quí vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho Tôi, mau rời khỏi thân Tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Thế Giới Cực Lạc

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ Tam đồ Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm Bồ Đề Hết một báo thân này Đồng sanh cõi Cực Lạc

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Thêm một mẫu để tham khảo nè 🙂

P theo cách sám hối niệm Phật, tự P học hỏi từ băng giảng rồi rút ra áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi, không biết là đã đủ hết tất cả oan gia trái chủ trong đây chưa 🙂 nên mỗi ngày sau khi niệm Phật xong P hay hồi hướng như vậy nè:

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những oan gia trái chủ gồm:….(tên cụ thể hay những người thường làm mình đau khổ….), những oan gia trái chủ trên người của con, bạn bè, những oan gia trái chủ đã đến đòi nợ, chưa đến đòi nợ, hiện đang ở quốc độ này hay đang ở các quốc độ khác và hồi hướng cho tất cả những sinh linh: những con gà, con vịt, những chúng sanh con không nhớ hết được tên v.v…đã bị con sát hại từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay để ăn thịt, để vui chơi, hoặc vô tình hay cố ý, hoặc vì bất cứ một lý do gì. Vì bị vô minh che lấp, chưa hiểu Đạo tôi đã sát hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây thù kết oán cùng các vị, phá hoại gia đình của các vị (con vật cũng có gia đình của chúng vậy), làm cho các vị đau khổ tột cùng, nay tôi có duyên được biết đến Phật Pháp nên đã hiểu được thế nào là nhân quả, tội và phước. Hôm nay, con đứng trước Phật đài nguyện chư Phật, chư đại Bồ Tát cùng chư vị hộ Pháp chứng minh cho con, con thành tâm sám hối và xin lỗi các vị oan gia trái chủ, mong các vị từ bi hoan hỷ tha thứ cho tôi và xoá bỏ hận thù và làm theo lời của Phật dạy: “lấy ân báo oán thì oán mới tiêu, lấy oán báo oán thì oán oán chất chồng” đời này tôi giết quý vị, đời sau quý vị giết lại tôi, cứ oan oan tương báo không biết bao giờ mới chấm dứt, mới hết đau khổ, hãy nhân cơ duyên này mà phát bồ đề tâm mà xoá bỏ hận thù, và cùng hộ Pháp cho nhau để tất cả đều được lợi lạc và cùng nhau tu tập, cùng phát khởi tín nguyện hạnh niệm hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật” cầu sanh Tịnh độ để tất cả đều được vãng sanh về Thế giới Tây Phương Cực Lạc thoát khỏi sanh tử luân hồi, sống an nhiên tự tại, không còn bị trầm luân khổ đau nữa, xin quí vị đừng trả thù Tôi và hoan hỷ để tôi có cơ hội được tu tập và nếu tôi có làm được bất cứ công đức gì tôi đều hồi hướng cho quý vị được lợi lạc. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng cho ngày lâm chung của con tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di Đà, dự chư Thánh chúng, thủ chấp Kim đài, tiếp dẫn ư ngã, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát Đạo, quảng độ chúng sanh đồng viên chủng trí.